Management kvality

Hlavní stránka » O nás » Management kvality

Politika systému managementu kvality

Šenk OKNA-DVEŘE-ZIMNÍ ZAHRADY, s.r.o. se sídlem v Brně je společnost, která zabezpečuje realizaci v oblasti dokončovacích prací při realizaci pozemních staveb a garantuje provedení díla odbornou koordinací a řízením součinnosti předem prověřených specializovaných dodavatelů.

Vrcholové vedení společnosti se rozhodlo zavést pro úspěšné řízení a nasměrování společnosti ke zvýšení její výkonnosti a konkurenceschopnosti systém managementu kvality pro trvalé zlepšování činností a procesů tak, aby to přineslo užitek všem zainteresovaným stranám.

Proto společnost vyhlašuje následující politiku systému managementu kvality a jejíž důležitým úkolem je:

1. Zaměření na zákazníka

 • Společnost je závislá na zákaznících, proto je prvotním zájmem společnosti orientace na zákazníka.
 • Vše začíná a končí zákazníkem. Společnost plní požadavky zákazníků a snaží se překonat jejich očekávání.
 • Společnost se zaměřuje na poznávání a porozumění současným i budoucím potřebám zákazníků.
 • Společnost analyzuje a vyhodnocuje spokojenost zákazníků.
 • Investiční záměry a svoji funkci podniku bude společnost projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.
 • Vedení společnosti motivuje zaměstnance k odvedení lepší práce a kvality a zvýšení výkonnosti.
 • Vedení společnosti stanovuje cíle kvality, které chce v jednotlivých časových etapách dosáhnout.
 • Vedení vytváří zdroje a podmínky tak, aby všichni pracovníci společnosti na všech úrovních řízení mohli plnit cíle kvality stanovené vedením.
 • Vedení společnost vytváří účinný a efektivní systém pro vnitřní komunikaci (tok informací).
 • Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků.

2. Zapojení pracovníků

 • Lidský faktor je strategickým faktorem rozvoje organizace.
 • V systému managementu kvality jsou zapojeni všichni pracovníci na všech úrovních řízení do procesu trvalého zlepšování, získávání podnětů, jejich vyhodnocování a navrhování opatření ke zlepšení.
 • Společnost podporuje a využívá schopnosti pracovníků ve prospěch společnosti a všech zainteresovaných stran.
 • Pracovníci jsou zapojeni do trvalého systému vzdělávání a získávání povědomosti o významu kvality.

3. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

 • Společnost a její dodavatelé jsou na sobě vzájemně závislí a jejich partnerství musí přinášet prospěch oběma stranám.
 • Společnost přenáší na své dodavatele požadavky svých zákazníků.
 • Společnost pravidelně hodnotí a vybírá dodavatele, kteří jsou schopni plnit její požadavky.
 • Vzájemně výhodné vztahy zvyšují schopnost společnosti a jejich dodavatelů vytvářet užitnou hodnotu pro všechny zainteresované.

Jakub Šenk
jednatel společnosti